A Dermfix GmbH. értékesítési feltételei


1. A feltételek alkalmazása

Az Eladó (Dermfix GmbH) az Eladót eladja, és a Vevő az Eladó által a Vevő által elfogadott bármely ajánlatnak vagy ajánlatnak, vagy a Vevő által az Eladó által elfogadott bármely megrendelésnek megfelelően megvásárolja az Árut, mindkét esetben jelen Feltételek, amelyek a Szerződést az egyéb feltételek és feltételek kizárásával szabályozzák.

2. Az értékesítés alapja

2.1 A jelen Feltételek semmilyen módosítása nem kötelező érvényű, kivéve, ha a Vevő és az Eladó meghatalmazott képviselői erről írásban megállapodtak.

2.2 Az eladó által az Áruk kapcsán kiadott értékesítési szakirodalom, árjegyzékek és egyéb dokumentumok előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem jelentenek rögzített ajánlatot az adott feltételek mellett történő eladásra.

2.3 Az eladási irodalomban, árajánlatokban, árlistákban, az ajánlat elfogadásában, a számlában vagy az Eladó által kiállított egyéb dokumentumokban vagy információkban szereplő esetleges tipográfiai, elírási vagy egyéb véletlen hibák vagy hiányosságok az Eladó felelőssége nélkül kijavításra kerülnek.


3. Rendelések és specifikációk

3.1 Az Áruk specifikációi megegyeznek az Eladó értékesítési dokumentációjában meghatározottakkal, kivéve, ha a Vevő megrendelésében kifejezetten ez változik (ha az Eladó elfogadja).

3.2 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Áru specifikációjában olyan változtatásokat hajtson végre, amelyeknek meg kell felelniük az alkalmazandó biztonsági, vagy egyéb törvényi vagy hatósági követelményeknek, vagy ha az Árut az Eladó specifikációinak megfelelően kell szállítani, amelyek nem befolyásolják lényegesen minőségük vagy teljesítményük.

4. Az áruk ára

4.1 Az áruk ára az eladó által a vevő megrendelésének elfogadásának napján érvényes közzétett árjegyzékben felsorolt ​​ár, vagy az eladó és a vevő által írásban elfogadott egyéb ár.

4.2 Ha az eladó az áruk árát nem az eladó közzétett árlistájánál megemlítette, akkor az ár csak 30 napig érvényes, vagy az eladó által meghatározott rövidebb ideig.

4.3 Az ezen a weboldalon alapértelmezés szerint feltüntetett árak tartalmazzák az Európán belüli szállításra vonatkozó európai adókat. A forgalmi adókat ekkor nulla minősítéssel lehet ellátni az Európai Gazdasági Közösségen kívüli országokban (pl. Svájc, Jersey vagy más EU-n kívüli országok). A fizetéskor hozzáadják a kanadai forgalmi adókat, például a HST-t és a GST-t. Az EGK-n kívüli ügyfelek további helyi adókkal tartozhatnak, amelyek nem szerepelnek ezen a weboldalon, és ezekért az adókért nem a Dermfix. felel.

5. Fizetési feltételek

5.1 A Vevő és az Eladó között írásban elfogadott bármely speciális feltételre figyelemmel, az Eladó az Áruk átadásakor vagy azt követően bármikor számlázza a Vevőt az Áruk áráról.

5.2 A Vevő köteles megfizetni az Áruk árát (levonva az Eladó által engedélyezett engedményt vagy hitelt, de minden egyéb levonási jóváírás vagy beszámítás nélkül) az Eladó számla keltétől számított 30 napon belül, vagy más módon, az ilyen hitelezési feltételeknek megfelelően. lehet, hogy a Vevő és az Eladó írásban megállapodott a Szerződéssel kapcsolatban.

5.3 Az Eladó nem köteles fogadni megrendeléseket olyan vásárlóktól vagy vevőktől, akik nem adták meg az Eladó számára az Eladó számára megfelelő referenciákat.


6. Szállítás

6.1 Az Áruk leszállítását az Eladó szállítja, az árut a Vevő megrendelésében meghatározott helyre és / vagy az Eladó általi elfogadás helyeként, ahová az Eladót az áruknak el kell szállítani.

6.2 A szállítás időpontja becsült, és a szállítás pontos napja nem garantálható. A Dermfix nem vállal felelősséget az áruk leszállításának meghiúsulásáért vagy késedelméért, ésszerű okokon kívül eső okok miatt, ideértve, de nem kizárólagosan, az „Isten cselekedeteit”, háborút, sztrájkokat vagy munkaügyi vitákat, embargókat, kormányzati parancsokat vagy bármilyen más okot. vis maior esemény.


7. Kockázat és tulajdon

7.1 Az áruk sérülésének vagy elvesztésének kockázata a vevőre szállít, amikor a vevő a termék átadását, vagy ha a vevő jogtalanul nem veszi át az árut, akkor az az időpont, amikor az eladó ajánlatot tett az áruk átadására.

7.2 Az Árukban történő kézbesítés és kockázat átengedése, vagy a jelen Feltételek bármely más rendelkezése ellenére az Árucikkben lévő ingatlan csak akkor adható át a Vevőnek, ha az Eladó készpénzben vagy elszámolt pénzösszegben megkapja az Áruk árának teljes összegét és minden egyéb olyan árut, amelyet az Eladó a Vevőnek elad, és amelynek fizetése esedékes.


8. Az eladó alapértelmezett

8.1 Ha az Eladó a Szállítási Dátumon kívül nem szállítja el az Árut vagy bármelyikét, kivéve az Eladó ésszerű ellenőrzésén kívül eső okok miatt, vagy a Vevő vagy szállítója hibájából, az Eladó nem vállal felelősséget a késedelmes szállításért.

8.2 Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevővel szemben, és nem tekinthető a Szerződés megsértésének az Eladónak az Árukkal kapcsolatos bármely kötelezettségének késedelmes szállításának, teljesítésének, vagy teljesítésének elmulasztása miatt, ha az a késedelem vagy meghibásodás az Eladó ésszerű ellenőrzésén kívül eső okból származott.

9. Hibás áruk

9.1 Ha szállításkor bármelyik áru lényeges szempontból hibás, és vagy a vevő jogszerűen elutasítja a hibás áru átadását, vagy ha a szállításhoz aláírták "állapot és tartalom ismeretlen", akkor a vevő írásban értesíti az ilyen hibát Az Eladót a kézbesítéstől számított három munkanapon belül az Eladó választása szerint: -

(a) a hibás Áru cseréje a Vevő értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül; vagy

(b) visszatéríti a vevőnek a hibás áruk árát;

de az Eladónak ezzel kapcsolatban semmilyen további felelőssége nincs a Vevővel szemben, és a Vevő nem utasíthatja el az Árut, ha a szállítást nem tagadják meg, vagy a Vevő a fentiek szerint értesíti.

9.2 Az Eladó előzetes írásbeli megállapodása nélkül egyetlen áru sem adható vissza az eladónak. Ennek függvényében az Eladó által meggyőződött visszaküldött árukat olyan minőségi vagy állapothibák miatt szállították, amelyek a vizsgálat során nem nyilvánvalóak, vagy ingyenesen kicserélik, vagy az Eladó saját belátása szerint az Eladó visszatéríti vagy jóváírja a Vevőnek a az ilyen hibás áruk ára, de az eladó nem vállal további felelősséget a vevővel szemben.

9.3 Az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen hibáért, amely a tisztességes elhasználódásból, vagy bármilyen szándékos kárból, gondatlanságból, normális körülményeknek való kitettségből, az eladó utasításainak (szóban vagy írásban) be nem tartásából, a visszaélésekből való visszaélésből vagy megváltoztatásból ered. az árut az eladó jóváhagyása, a vevő, alkalmazottai, ügynökei vagy bármely harmadik fél bármilyen más cselekedete vagy mulasztása nélkül.

9.4 A Vevő által visszaküldött és az Eladó által elfogadott, a 9.1. Vagy 9.2. Feltételek szerint visszaküldött hibás áruk kivételével az Eladó saját belátása szerint és az Eladó kötelezettségei nélkül jóváírható a Vevő számára. Amennyiben az Eladónak visszaküldött áruk nem értékesíthetők újra, azokat nem veszik figyelembe hitelként, és az Eladó a Vevő költségére megsemmisíti a biztonság érdekében. A Vevő által visszaküldött Áruk értékének legfeljebb 30% -áig terjedő kezelési díjat számíthat fel az Eladó.

9.5 A jelen Feltételekben kifejezetten előírtak szerint, kivéve, ha az árukat fogyasztói értékesítéssel értékesítik, a törvényben vagy a törvényben foglalt minden garancia, feltétel vagy egyéb feltétel a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárt.

9.6 Ha az árut fogyasztói értékesítés keretében értékesítik, a Vevő törvényi jogait nem érintik ezek a feltételek.

9.7 Az Eladó gondatlansága által okozott halál vagy személyi sérülés kivételével, vagy amint ezt a jelen Feltételek kifejezetten előírják, az Eladó nem vállal felelősséget a Vevővel szemben semmilyen kijelentés, implicit garancia, feltétel vagy egyéb feltétel, vagy bármely kötelessége a törvényben vagy a törvényben meghatározottak szerint, vagy a szerződés kifejezett feltételei szerint a Vevő által elszenvedett bármely közvetlen vagy következményes veszteségért vagy kárért (ideértve korlátozás nélkül a nyereség elvesztését, közvetett vagy különleges veszteséget), költségeket, kiadásokat vagy egyéb követeléseket bármilyen következményes kártérítés (függetlenül attól, hogy az Eladó, annak alkalmazottai vagy ügynökei hanyagságából vagy egyéb okból származik-e), amely az Áruk szállításából vagy azok vevő általi felhasználásából vagy viszonteladásából származik.

9.8 A Vevő felelős annak biztosításáért, hogy - kivéve, ha az Áruk használatára vagy eladására vonatkozó utasításokat tartalmazzák az Áruk csomagolásában vagy címkéiben -, az Áruk Vevő általi felhasználása vagy értékesítése megfelel a az áruk törvény által előírt kezelése és értékesítése a Vevő által az Eladó, vagy bármely illetékes kormányzati vagy szabályozó hatóság által adott utasításoknak megfelelően történik, és a Vevő megtéríti az Eladót az esetleges felelősségi veszteségekért vagy károkért annak eredménye, hogy a Vevő nem tartotta be ezt a feltételt.


10. Visszatér

10.1 Az Európai Távértékesítési Szabályzat értelmében a Vevőnek jogában áll bármikor felmondani a vételre vonatkozó szerződést a megrendeléstől a kézbesítéstől számított 14 naptári napig.

11. Általános

11.1 Az eladó általi lemondás a Szerződés bármely vevő általi megszegéséről nem tekinthető ugyanennek vagy bármely más rendelkezésnek a későbbi megszegéséről való lemondásnak.

11.2 Ha bármelyik illetékes hatóság szerint a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy teljes egészében vagy részben érvénytelen, a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét és a szóban forgó rendelkezés fennmaradó részét ez nem érinti.


12. Irányadó jog

12.1 A jelen Általános Szerződési Feltételeket az angol törvények szabályozzák és értelmezik. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban felmerülő viták az angol bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

Alternatív vitarendezés az Art. 14. bekezdés 1 ODR-VO és VSBG 36. §:
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot (OS) biztosít, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen található. Nem vagyunk kötelesek vagy nem hajlandók részt venni egy vitarendezési eljárásban egy fogyasztóvédelmi ügynökség előtt.

Utolsó frissítés: 2020.11.03